dewi wyn

Priodasau yn Nant Gwrtheyrn...


priodas nant

Byddai’n anodd i’r rhai sy’n chwilio am lecyn unigryw ar gyfer eu priodas ddarganfod unrhyw le harddach na Nant Gwrtheyrn.

Mae’r hen bentref chwarelyddol ger troed Mynyddoedd Yr Eifl ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn yn lle hudolus gyda’r hanes arbennig sy’n perthyn iddo yn cyfrannu at yr awyrgylch.

Lleolir y pentref mewn dyffryn diarffordd, ac o’r traeth cyfagos gellir mwynhau’r olygfa tua Phorthdinllaen, ac ar ddiwrnod clir bydd goleudy Ynys Lawd ym Môn a hyd yn oed arfordiroedd Iwerddon yn ychwanegu at y darlun perffaith.

Pan ddaeth gwaith y chwarel i ben gadawodd y teuluoedd y dyffryn, ond dychwelodd cryn gyffro pan sefydlwyd Canolfan Iaith Genedlaethol yno yn 1978.

Yn dilyn gwelliannau i’r ffordd serth a throellog, mae’n bosib i gerbydau deithio i waelod y dyffryn ac i’r maes parcio cyfleus. Yn ogystal gellir cyrraedd Llwybr yr Arfordir a Thraeth Nant Gwrtheyrn, sy’n agos i filltir o hyd.

Yn ddiweddar adeiladwyd ystafell arbennig yn y Nant ac mae digonedd o le ynddi i 150 allu mwynhau prydau ffurfiol. Ac os am gynnal partïon gyda’r nos, gellir darparu prydau bwffe i hyd at 300 o wahoddedigion.

Yn ogystal â hyn mae capel yn rhan holl bwysig o’r safle, a chyda’r cyfan mae Nant Gwrtheyrn yn gallu cynnig sawl dewis ar gyfer gwasanaethau a dathliadau priodasol, gyda lle i hyd at 100 o westeion.

Gall Dewi Wyn wneud dydd eich priodas yn achlysur bythgofiadwy gyda lluniau’n crynhoi awyrgylch perffaith a naws arbennig y lleoliad hynod yma. Bydd yr holl atgofion yno i’w trysori.

Oedwch am eiliad a chymerwch gipolwg ar luniau sy’n rhoi blas o hyfrydwch y NANT a hapusrwydd priodasau a gynhaliwyd yno yn y gorffennol.